Privacy Policy

 

Privacy policy Autoschade herstel bedrijf van den Berg

 

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle  transacties en overeenkomsten met Autoschade bedrijf van den Berg  Legmeerdijk 260 1187 NK Amstelveen www.schadevandenberg.nl  020-6450792  kvk:70996520

 

Autoschade herstel bedrijf van den Berg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Autoschade herstel bedrijf van den Berg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Autoschade bedrijf van den Berg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

 

Autoschade bedrijf van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • product- en dienstontwikkeling;
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid
  • personeelsadministratie
  • sollicitatieprocedure

 

Verstrekken van persoonsgegevens 

Autoschade bedrijf van den Berg heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Autoschade bedrijf van den Berg  haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Autoschade bedrijf van den Berg  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naw gegevens
-E-mail adres
-Telefoonnummer
-Gegevens van uw auto
-BSN
-Iban

 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Autoschade bedrijf van den Berg verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Autoschade bedrijf van den Berg alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Autoschade bedrijf van den Berg is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.  Met de “derden” waar Autoschade bedrijf van den Berg  gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor communicatie met klant, salarisverwerking, en verzekeringsmaatschappijen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaren gegevens 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

 

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Het kantoor is ten alle tijdens op slot (gecertificeerde sloten)  indien wij niet aanwezig zijn. Verder bevat Autoschade bedrijf van den Berg een alarminstallatie.

Social Media Buttons

Autoschade bedrijf van den Berg  maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

 

Meldplicht datalekken 

Autoschade bedrijf van den Berg  zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar 

U mag Autoschade bedrijf van den Berg  vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Autoschade bedrijf van den Berg  verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.  Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

Monique Zwebe.

Autoschade van den Berg.

Legmeerdijk 260 1187 NK Amstelveen

Tel: 020-6450792

www.schadevandenberg.nl